Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Platform 'Het Nieuwe Personeel' - versie 2024

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant (opdrachtgever of online professional) en het platform ‘Het Nieuwe Personeel’ (hierna te noemen: HNP) tot stand te komen overeenkomst(en).
 2. De opdrachtgever (hierna te noemen: OG) is de ondernemer die op zoek is naar online professionals en HNP inschakelt om deze te vinden.
 3. De online professional (hierna te noemen: OP) is de ondernemer die diensten aanbiedt aan opdrachtgevers, via HNP.
 4. Het platform HNP is de online omgeving waar alle partijen als leden bij elkaar komen om diensten af te nemen en diensten aan te bieden.
 5. De overeenkomst wordt door alle partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 6. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van OG of OP wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 8. Alle partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. HNP is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. In het aanbod op de website van HNP staat de omschrijving van de werkzaamheden die HNP zal verrichten.
 2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van HNP door OG en OP.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 4. De overeenkomst komt elektronisch tot stand en HNP levert passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 5. Indien OG en OP elektronisch kunnen betalen, neemt het HNP daartoe passende veiligheidsmaatregelen.
 6. HNP is gerechtigd om op ieder moment OG of OP (verdere) deelname van levering van de diensten van het HNP te weigeren om haar moverende redenen. Het HNP zal OG of OP hierover schriftelijk informeren.
 7. Indien na aanvang van de overeenkomst verdere deelname aan het leveren van de diensten wordt geweigerd, vervallen de toekomstige betalingsverplichtingen van OG of OP en heeft ze recht op restitutie van reeds verrichte betalingen naar rato van de nog niet door HNP verrichte werkzaamheden en geleverde overige diensten.
  Lidmaatschap
 8. De koopovereenkomst van het lidmaatschap komt tot stand nadat OG of OP het (online) aanbod van het HNP heeft aanvaard en aan alle in het aanbod gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 9. 3 Dagen voor einde lidmaatschap ontvangt OG of OP een remindermail voor automatische verlenging van de koopovereenkomst. Mocht OG of OP niet willen verlengen, kan zij zelf het account verwijderen via het platform bij de account instellingen.
 10. HNP biedt bemiddeling door middel van het platform bij vacatures en spoedklussen tussen aangesloten leden.
 11. HNP biedt communicatie en vraagbaak door middel van het platform tussen aangesloten leden.
 12. De overeenkomst tot het leveren van de diensten komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van HNP. HNP kan bij het sluiten van de overeenkomst nadere voorwaarden stellen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. HNP zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de OG of OP overeengekomen afspraken.
 2. HNP is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 3. OG en OP staan in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie, en voor de juistheid van deze informatie.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van HNP, blijft OG of OP zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door HNP verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. De prijzen worden vermeld in het aanbod van HNP. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 6. Indien OG of OP de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, kan zij dit schriftelijk (via mail) doen (met inachtneming van een opzegtermijn van 30 Dagen).
 7. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan HNP worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van OG of OP niet op.

Artikel 4: Events

 1. Onder een event wordt onder andere verstaan: betaalde en gratis eendaagse events en online events.
 2. Bij betaalde events worden de prijzen vermeld in het aanbod van HNP. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 3. HNP is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een event te wijzigen. HNP zal OG en/of OP hierover informeren.
 4. Gemaakte afspraken in een event kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door OG of OP, tenzij HNP in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door OG of OP, en laten de betalingsverplichtingen van OG of OP onverlet.
 5. De reis- en verblijfkosten die OG of OP maakt in het kader van een event zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

Artikel 5: Lidmaatschap

 1. OG of OP is verplicht de producten af te nemen op het moment dat HNP deze haar ter beschikking stelt. (wat bedoel je hiermee? Wat zijn de producten?)
 2. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de OG of OP aan HNP heeft verstrekt.
 3. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door HNP geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, danwel indien de bestelling niet danwel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt OG of OP hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. Alsdan is OG of OP gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door HNP zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
 4. Alle door HNP geleverde producten blijven eigendom van HNP totdat OG en OP alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
 5. De door HNP geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. OG of OP dient alles te doen om de eigendomsrechten van HNP veilig te stellen.

Artikel 6: Bemiddeling

 1. Indien OG een verzoek doet tot bemiddeling voor een OP, dient zij alle relevante gegevens aan HNP te verstrekken.
 2. Indien OP bemiddeld wenst te worden voor opdrachten bij een opdrachtgever (hierna aan te duiden als OG) dient zij alle relevante gegevens aan HNP te verstrekken.
 3. Voorwaarde voor bemiddeling door HNP is dat de OP gerechtigd is om in Nederland werkzaam te zijn, een geldig KvK uittreksel van haar bedrijf kan overleggen. In geval van wijzigingen van regelgeving zal de OP zich inspannen om zo snel mogelijk aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen.
 4. OG en OP staan in voor de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte informatie, ook indien die afkomstig is van derden.
 5. In het kader van de bemiddeling, is HNP gerechtigd om alle relevante gegevens (waaronder bedrijfsgegevens) van OG voor te leggen aan OP’s in haar netwerk.
 6. De gegevens en informatie over OP’s zijn afkomstig van OP’s en van derden. HNP is niet gehouden deze gegevens en informatie op juistheid en/of volledigheid te controleren en kan daarvoor door OG niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden.
 7. HNP zal bemiddelen bij het maken van afspraken tussen OG en OP. indien dit uitdrukkelijk in het aanbod van HNP is opgenomen.
 8. HNP zal aan OG en OP de beslissing van beiden kenbaar maken indien dit uitdrukkelijk in het aanbod van HNP is opgenomen.
 9. Indien OG en OP tot overeenstemming komen, sluiten OG en OP een overeenkomst van opdracht. HNP is geen partij bij deze overeenkomst van opdracht en kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.
 10. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in het aanbod van HNP, is HNP verplicht om na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tussen OG en OP, zoals omschreven in het vorige lid, contact met OG en OP te onderhouden over het welslagen van deze overeenkomst van opdracht, zonder dat HNP voor dit welslagen verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden door OG.
 11. Indien OG of OP na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht zoals omschreven in lid 8, toch meent dat er geen werkbare verhouding is tussen partijen, zal HNP zich inspannen om één of meerdere andere OP’s aan OG voor te stellen. HNP is hiertoe uitsluitend gehouden indien dit uitdrukkelijk in het aanbod van HNP is opgenomen.
 12. Onverminderd diens verplichtingen uit de overeenkomst, kan HNP niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor het wel of niet vinden van een passende OP voor OG.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. HNP verplicht zich tot strikte geheimhouding van, door of namens OG en OP verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens).
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  - de gegevens aan OG c.q. OP verstrekt worden in het kader van de bemiddeling zoals omschreven in artikel 6;
  - HNP verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 3. OG en OP geven toestemming aan HNP om hun naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om OG en OP te informeren over de (overige) diensten en producten van HNP. HNP staakt deze informatieverstrekking nadat OG of OP schriftelijk heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.
 4. HNP behandelt persoonsgegevens van OG en OP overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens conform de wet AVG.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de events, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan OG en OP worden verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij HNP danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door HNP geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door OG en OP zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. OG of OP is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, te verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 3. In geval van naamsvermelding van HNP of van derden bij geleverde producten, is OG of OP niet gerechtigd deze te verwijderen.
 4. De bepalingen uit dit artikel 8 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 9: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van HNP.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door HNP.
 3. Facturen voor lidmaatschap worden elektronisch aangeboden binnen het platform bij de eigen accountgegevens. Bij overige diensten worden de facturen verzonden naar het door OG of OP opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment OG of OP niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is HNP gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien OG of OP niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is HNP gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van HNP, vanaf de vervaldag, OG of OP de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die HNP maakt als gevolg van de niet-nakoming door OG of OP, komen voor rekening van OG of OP. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 10: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. HNP heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en OG of OP heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van HNP, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeids-ongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is HNP gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat OG of OP uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien HNP op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt HNP het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 4. Aan partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. Indien OG of OP de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van OG of OP worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. HNP is slechts aansprakelijk indien OG of OP aantoont dat OG of OP schade heeft geleden door een wezenlijke fout van HNP.
 2. De aansprakelijkheid van HNP is beperkt tot een bedrag gelijk aan éénmaal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van HNP verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. HNP is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van HNP voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op HNP geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. HNP zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HNP is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van HNP werken.
 8. OG of OP vrijwaart HNP ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen HNP en OG of OP gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van HNP. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die HNP in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. Derden die door HNP worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens OG of OP op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar HNP is gevestigd.
 3. Indien HNP op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomen, ontstaat hierdoor geen recht voor OG of OP in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. HNP is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. HNP zal OG en/en OP hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van HNP staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

 

 

#replace title#